ТОВ «Аудиторська фірма

«Аудит-Менеджер»

 

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторів №4689 видане рішення Аудиторської палати України №334/3 від  01 грудня 2016 року

 

 


Вих. №2019-1 від 22.04.2019 р.

 

 ЗВІТ незалежного аудитора

щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ»

за 2018 рік

 

Адресат:

Акціонерам та Правлінню

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ»

Національній комісії  з цінних паперів та фондового ринку України

 

Думка

 

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ» (далі - Компанія), що включає баланс (Звіт про фінансовий стан) Компанії на 31 грудня 2018 року, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про власний капітал та звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ» на 31 грудня 2018 р., фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Основа для думки

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

 

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

 

Оцінка об'єктів інвестиційної нерухомості

Ми розглянули це питання, оскільки основною діяльністю Компанії є надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна. Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року, балансова вартість інвестиційної нерухомості складала 24859 тис. грн. та 24698 тис.грн. відповідно, що є суттєвими сумами для фінансової звітності. Керівництво Компанії визначило справедливу вартість об'єктів нерухомості із залученням незалежного оцінювача, який має відповідну професійну кваліфікацію і недавній досвід оцінки в тій самій місцевості та тієї самої категорії власності.

Наші аудиторські процедури щодо оцінки справедливої об'єктів нерухомості включали оцінку компетентності та об'єктивності залучених Компанією фахівців, запити керівництву Компанії про зроблені значні припущення і порівняння даних, щодо ринкових цін та іншої інформації, яка спостерігалась на ринку. Ми проаналізували розкриття інформації в фінансовій звітності Компанії , яка стосувалась інвестиційної нерухомості. Інформація щодо інвестиційної нерухомості, наведена в Примітці 6 «Інвестиційна нерухомість» до фінансової звітності.

 

Параграф з інших питань

Фінансова звітність Компанії підготовлена за формами, визначеними у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 р.  № 73, що є обов’язковими для використання Компаніями в Україні.

 

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація Компанії за 2018 рік, а саме  річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, включає:

-       основні відомості про емітента (включає, зокрема, найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу);

-       інформацію про орган управління емітента, його посадових осіб та засновників;

-       інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

-       інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі;

-       річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою).

-       аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);

-       перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

-       звіт керівництва;

-       твердження щодо річної інформації;

-       інформацію про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників);

-       інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Інша інформація подається у відповідності до вимог рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» зі змінами та доповненнями.

 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає та- кою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

-         ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

-         отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю4 ;

-         оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

-         доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

-         оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими.

 

 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

 

Цей розділ звіту незалежного аудитора підготовлено відповідно до вимог пункту 3 статті 401  Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 року (далі – Закон).

 

На вимогу Закону нами було перевірено інформацію, що має містити Звіт про корпоративне управління відповідно до пп.1-4 статті 401  Закону.

 

На вимогу Закону нами нижче висловлюється думка щодо інформації, що має містити Звіт про корпоративне управління відповідно до пп.5-9 статті 401  Закону.

 

 

 

 

 

Висловлення думки, щодо інформації, що надано Компанією у складі звіту про корпоративне управління, який є складовою річного звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ».

Ми провели аудиторську перевірку інформації, що надано Компанією у складі звіту про корпоративне управління, який є складовою річного звіту керівництва за 2018 рік у складі:

1.      опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії;

2.      перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії;

3.      інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Компанії;

4.      порядок призначення та звільнення посадових осіб Компанії;

5.      повноваження посадових осіб Компанії.

 

Розподіл відповідальності. 

Відповідальність за підготовку та достовірне подання інформації щодо інформації, що надано у складі звіту про корпоративне управління, який є складовою річного звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ» у відповідності до вимог пункту 3 статті 401  Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 року із змінами та доповненнями, та інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються; за достовірність та повноту наданої до перевірки інформації та документів несе управлінський персонал Компанії.

 

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення звітних даних, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

 

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо інформації, що надано у складі звіту про корпоративне управління, який є складовою річного звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ»  згідно вимог чинного законодавства України на підставі нашої аудиторської перевірки.

 

Обсяг перевірки.

Ми провели перевірку у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту та етики, прийнятих в якості національних.

Перевірка здійснювалась шляхом тестування доказів, що підтверджують суми й розкриття інформації у облікових регістрах та звітних даних. Перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом.

 

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

На нашу думку, інформація, що надана у складі звіту про корпоративне управління, який є складовою річного звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ» за 2018 рік, а саме:

 

1.      опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії;

2.      перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії;

3.      інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Компанії;

4.      порядок призначення та звільнення посадових осіб Компанії;

5.      повноваження посадових осіб Компанії.

 

складені у відповідності до вимог пункту 3 статті 401  Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 року із змінами та доповненнями, та інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються.

 

Директор ТОВ АФ «Аудит-Менеджер»                                    М.М. Братерська

 

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України - Свідоцтво за №4689, видане згідно рішення Аудиторської палати України №334/3 від 01 грудня 2016 року. Термін дії свідоцтва – до 01 грудня 2021 року.

 

Підпис аудитора:

 

Аудитор

Іонова Олена Вікторівна

 

Сертифікат аудитора №0092, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №212/3 від 25.03.2010р. Термін дії сертифікату – до 17.04.2020 року.

 

Дата складання висновку (звіту): __ квітня 2019 року

 

Адреса аудитора: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 90-36