Річна інформація за 2011 рік

  Титульний аркуш

Зміст

Баланс на "31" грудня 2011 р. (частина 1)

Баланс на "31" грудня 2011 р. (частина 2)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (Частина 1)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (Частина 2)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (Частина 3)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (Частина 4)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (Частина 5)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (Частина 6)

Банки, що обслуговують емітента

Інформація про державну реєстрацію емітента

Основні відомості про емітента

Основні види діяльності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2011 р. (Частина 1)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2011 р. (Частина 2)

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

ОПИС БІЗНЕСУ

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Відомості про цінні папери емітента

Інформація про посадових осіб емітента

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік (Частина 1)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік (Частина 2)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік (Частина 3)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік (Частина 4)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік (Частина 5)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік (Частина 6)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік (Частина 7)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік (Частина 8)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік (Частина 9)

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2011 рік (Частина 1)

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2011 рік (Частина 2)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011 (Частина 1)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011 (Частина 2)

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про зобов'язання емітента

Вы здесь: Главная Розкриття інформації дмп Річна інформація за 2011 рік